ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HELLENIC GREEN CHEMISTRY NETWORK

Το Δίκτυο

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων με πυρήνα τις Ομάδες Πράσινης Χημείας των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Πατρών, Α.Π.Θ., Ιωαννίνων και Αθηνών που συστάθηκαν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, συνέστησε Δίκτυο, με την επωνυμία Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας με έδρα το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προώθηση, σε Πανελλαδικό και Διεθνές επίπεδο, της Πράσινης Χημείας στα πλαίσια της Βιωσιμότητας,

Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση της Πράσινης Χημείας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, στην έρευνα, στην βιομηχανία και στην κοινωνία.

 • Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει την Πράσινη Χημεία και την Πράσινη Χημική Τεχνολογία και η φιλοσοφία τους να περάσει στην εκπαίδευση και την έρευνα. Με βάση τα νέα δεδομένα οι ερευνητές καλούνται να αναθεωρήσουν τις παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό και διεξαγωγή της ερευνάς τους και η επόμενη γενεά επιστημόνων πρέπει να συνειδητοποιήσει την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας και να εκπαιδευτεί στις μεθοδολογίες, στις τεχνικές και στις αρχές της.
     
 • Η Βιομηχανία πρέπει να υιοθετήσει την Πράσινη Χημεία διότι εκτός από τα οφέλη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος παρέχονται επίσης στην βιομηχανία οικονομικά οφέλη.
 • Η Κοινωνία πρέπει να πεισθεί ότι η Πράσινη Χημεία είναι μία αναγκαιότητα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Χημείας απαιτεί ευαισθητοποίηση των πολιτών  και τη διαμόρφωση  στάσης κοινωνικής ευθύνης.

Η επίτευξη των στόχων θα γίνει με την:

 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού για Πανεπιστήμια και σχολεία
 • Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εντατικών μαθημάτων
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων για την Πράσινη Χημεία
 • Συνεργασία με άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα που προωθούν την Πράσινη Χημεία, την Πράσινη Χημική Τεχνολογία, την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Συνεργασία με την Βιομηχανία
 • Συνεργασία με άλλα Δίκτυα Πράσινης Χημείας.
 • Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΟΜΕΙΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Ενημέρωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας (Τι είναι Πράσινη Χημεία, αναγκαιότητα υιοθέτησης της Πράσινης Χημείας, Εφαρμογές σήμερα, προτάσεις για την εισαγωγή της Πράσινης Χημείας στην εκπαίδευση).
 • Σεμινάρια, Διαλέξεις, Ημερίδες σε σχολεία και πανεπιστήμια.
 • Παραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού.
 • Ενσωμάτωση της Πράσινης Χημείας στα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Σπουδών.

ΕΡΕΥΝΑ

 • Καταγραφή της έρευνας στην Ελλάδα
 • Ενημέρωση των ερευνητών για τις δυνατότητες ανάπτυξης της έρευνας στο τομέα της Πράσινης Χημείας.
 • Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και Διδακτορικά στην Πράσινη Χημεία.
 • Καθιέρωση του Πανελληνίου Συμποσίου: Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Κάθε 2 χρόνια).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Ενημέρωση της Βιομηχανίας για την Πράσινη Χημεία και Πράσινη Χημική Τεχνολογία.
 • Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης.
 • Ενημέρωση φορέων και της Πολιτείας.
 • REACH και Πράσινη Χημεία.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Καταναλωτή (ημερίδες, διαλέξεις, Συμπόσια) για καλύτερη Ποιότητα Ζωής με Πράσινη Χημεία.